Bestyrelsesmøde 3. april 2024

 

Tilstede: Bestyrelsen og bestyrelsessuppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

 1. Aktivitetslisten

 

Bestyrelsens grundige og velafbalancerede gennemgang af ønsker og muligheder endte med fremstilling af sommerens aktivitetsplan – med vores webmaster som kompetent pennefører.

Aktivitetslisten er allerede rundsendt og er tilgængelig på vores opslagstavle.

 

     2. Diverse

 

 • Vores medlemmers ønske om at bruge vores motionsrum hele ugen kan opfyldes mod betaling af 150 kr./år.

Hvis interesseret, så kontakt Kim Westphall på adressen:
kasserer@roklubbenoeresund.dk

 

 • Der bliver opsat varmepumpe i klubstue og i værkstedet.

 

 • Vores facebook gruppe er godt i gang. 27 medlemmer på dato for bestyrelsesmødet. 

       

Nogle punkter fra STROKEN. Medlemsblad for Roklubben Øresund:

 

 • Affald – besked fra kommunen. Vi sorterer ikke affaldet godt nok. Papir er papir, men papirservietter er restaffald. Pap skal ikke lægges i papir og metal skal kun i metalsektionen. Husk, at sortere rigtigt.

 

 • Overbæringssted: Amager Øst lokaludvalg er bekymret for den tur, som roere og kajakroere skal ud på, for at komme ind/ud i Københavns Havn. De har derfor skrevet til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, og bedt dem se på muligheden for at etablere en overbæringsløsning mellem Lynettehavnen og inderhavnen (Krudtløbet). Det bliver spændende at høre, hvad der kommer ud af det.

 

 • Styrmandssæder er udskiftede. De gamle er doneret til ARC.

 

NÆSTE MØDE:

Torsdag 16. maj kl. 14:00

Bestyrelsesmøde10. januar 2024


Tilstede:Bestyrelsen

Referent:Bent Elkjær


Dagsorden:


1.Generalforsamling


Afholdesonsdag 20. marts 2024 kl. 12:00


Vores formand præsenterede forslag til dagsorden. Den blev vedtaget med en enkelt ændring.


Indkaldelsen skal sendes som e-mail til medlemmerne senes 1. marts. Samtidig skal indkaldelsen sættes op som opslag i klubben.

I formandens fravær sørger næstformand eller sekretær for begge dele.


Bestyrelsen har ingen forslag til dagsordenen.


Regnskabog beretning udføres af Bente, Elsebeth, Kurt m.fl.


Foreningens medlemsliste med aktuelle mailadresser bliver ajourført af Elsebeth og bliver rundsendt til bestyrelsen onsdag d. 7. februar.2.Åbent hus


Bestyrelsenhar besluttet, at Åbent Hus arrangement gennemføres sammen med Roklubben Øresund en lørdag eller søndag slut april eller start maj.

Nærmere om tid og udførsel skal vi planlægge sammen med RØ.


3.Diverse


 • Spørgsmålet om brug af vores hjemmeside som medlemsforum blev rejst igen. Ifølge Mogens, vores Webredaktør, er det ikke muligt at gennemføre teknisk på den nuværende hjemmesideplatform.


 • Denne diskussion førte os videre til at drøfte, om vi skulle oprette en facebook gruppe, som vores medlemmer kan vælge at tilslutte sig. Det besluttede vi at gøre, og vores næstformand Preben går i gang med dette projekt.


 • Mogens nævnte, at vi havde en mulighed for at blive vist rundt på Politigården. De synes bestyrelsen ville være en god ide, og Mogens går videre med dette.NÆSTEMØDE:

Ikke aftaltBestyrelses møde 19. oktober 2023


Tilstede:Bestyrelsen.Afbud fra suppleanten

Referent:BentElkjær


Dagsorden:


1.Behandling af PR plan udarbejdet af Hanne fra RØ

Vi gennemgik og er enige i handlingsplanen, der indebærer hyppig kontakt til Tårnby bladet med oplæg til redaktionelle artikler.

Elementerne i handlingsplanen offentliggør vi for vores medlemmer – og vil bede dem komme med forslag til emner; gerne med tekster.


2.Oplæg til skrivelse til By&Havn – udarbejdet af Elsebeth

Bestyrelsen var enig i, at et sådan oplæg var en god ide. For om muligt at tage højde for eventuelle fremtidige problemer i forbindelse med etablering af ny bydel.

Vi drøftede nogle forslag til input.

Elsebeth færdiggør oplægget og afklarer indholdet med RØ.


3.Diverse

 • På foranledning af en nylig hændelse ….. blev det understreget, at der skal være en tændt og disponibel mobiltelefon i båden.


 • Iden forbindelse kom vi ind på at se på andre elementer i vores Roreglement. Som krav om Mand Over Bord øvelser samt Langture med Overnatning som en del af uddannelsen langtidsstyrmænd. Vores rochef ser på, om der kan og skal gøres noget ved Roreglementet.


 • Vi drøftede også, hvem der skulle have adgang til klubhuset via apptil døren.Vi starter med at se på, hvem der har adgang nu. Elsebeth spørger Kim Westphal.


 • Bestyrelsen er interesseret i at vide, om årets Julefrokost er under planlægning af vores festudvalg. Vi foreslår, at beløbet fordeltagelse sættes op til 100 kroner. Bent planlagde sidste årsjulefrokost og finder tilmeldingslisten. Og sender den til Carstenog Ditlev – c.c. bestyrelsen.NÆSTEMØDE:

Ikke aftalt

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. september 2023


Tilstede: Bestyrelsen med suppleanten. Afbud fra Preben

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

1. Fortsættelse af aktivitetslisten

Aktivitetslisten blev gennemgået og ajourført. Godt vores webmaster var tilstede.

Listen kan ses under aktivitetsoversigt.

 

 

2. Oplæg til møde med Roklubben Øresund 21. september

En bred snak om, hvad vi gerne vil tale med RØ om.

Som tanker om fremtiden; hvad betyder Lynetteholm for os; mulig maritimt hus på et tidspunkt.

 

Referat fra fællesmødet følger.

 

 

 

NÆSTE MØDE:

Ikke aftalt

Bestyrelsesmøde mandag den 15. maj 2023


Tilstede: Bestyrelsen med afbud fra kasserer og suppleant
Referent: Bent Elkjær

Dagsorden:
1. Dato for turen til Bryggens Roklub og Skovshoved roklub
Bryggen. Onsdag 28. juni.

Vi mødes på Bryggen kl. 9:00 og tager egen madpakke med.
Elsebeth køber 2 fl. snaps og blomst til klubben
Skovshoved Roklub. Onsdag 19. juli
Vi mødes i ØÆ kl. 9:00
Og bliver transporteret til Skovshoved Roklub med de private bilister, der stiller bil til rådighed
mod betaling, som vi foreslår skal være 100 kroner.

Bente Bregendahl sørger for at der er smørrebrød til os i klubben.
Kurt sørger for øl og vand. Elsebeth en fl. Gl. Dansk til klubben.

Turen koster 50 kroner. Tilmeldingsliste vedhæftet her, men kommer også rundt.

2. Gennemgang og evt. revidering af bestyrelsens opgaver
Blev gennemgået og ajourført.

3. Liste med medlemmers opgaver/ansvarsområder
Liste over medlemmernes ”Hvem laver hvad.” blev gennemgået og ajourført af formanden.

4. Høring Tårnby Kommune, vedr. tilskud
Ny ordning for tilskud ændrer tilsyneladende ingen ændringer for vores vedkommende.
Ændringer tænkes gennemført for klubber med medlemmer under 25 år.

5. Eventuelt
Der har været et ønske om, at aflysninger af onsdagens roning blev varslet fx via mail eller sms.
Bestyrelsen finder, at en sådan procedure er problematisk, fordi en aflysning først vil og kan blive
varslet meget sent.

Vores aktivitetskalender blev gennemgået og ajourføres af Bent – i samarbejde med Mogens.

Idrætsmærker. Er det nogen, der har mod på at tage dette emne op som ansvarlig og udførende.

Fra STROKEN refererede Preben disse punkter:
Ulrik Klicbull nævnte, at det var hans sidste periode som formand for Roklubben Øresund
Grethe Jørgensen blev valgt til ny Rochef
Anders Pedersen næstformand

Bådene Lotte og Middelgrunden har svært ved at holde vandet ude.
Veluxfonden har doneret 60.000kr til en ny 2 åres. Den er under produktion i Grejsdalen
og forventes leveret i løbet af sommeren
Der er bestilt 10 stk Big blades årer og afgivet ordre på en ny bådvogn. Sponseret af
Nordea fonden

De fleste af bådene er nu udstyret med 2 fendere, som skal blive liggende i bådene
Den 8. juni åbnes 2 støttepunkter, et lige nord for Avedøre broen og det andet nord for
Sydhavnens sluse

Lejemålet med Tårnby kommune er blevet forlænget med 10 år, der er dog ikke modtaget
en lejekontrakt på nuværende tidspunkt.

NÆSTE MØDE:
Ikke aftalt

Bestyrelsesmøde 30. marts 2023

 

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

 1. Evaluering af generalforsamling

 

For hurtig og for kedelig? Gode beretninger – synes bestyrelsen – men ingen sprængfarlige emner på programmet til debat.

Så det kunne nok ikke være anderledes.

 

2. Aktivitetslisten for rosæson 2023

 

 Elin og Per deltager i åbent hus arrangementet som repræsentanter for nye roere.

 

Aktiviteter til listen blev gennemgået – og en håndfuld besluttet. Herunder udflugter til Bryggens Roklub og Skovshoved Roklub.

De fremgår nu af aktuel aktivitetsliste, der kan ses på vores hjemmeside.

 

3. Stillingstagen til langturs styrmandskursus for Anders og Benny

 

Antal langtursstyrmænd er i dag elleve. To kvinder og ni mænd.

På den baggrund, og efter en vurdering af kursusprisen, besluttede bestyrelsen at acceptere deltagelsen i styrmandskurset for de to ansøgere.

 

4. Opdatering af bestyrelsens opgaver

 

Venter med behandling af dette emne til næste bestyrelsesmøde.

 

5 Eventuelt

 

 • Vores formand er ’kontaktperson’ til hjertestarter og får besked om brug af denne.
 • Foredrag af Tom Guldbæk og Uropatruljen bliver programsat til afholdelse 1. november.
 • dk er nu helt up-to-date.
 • Joanna havde ønsket et særligt afsnit på hjemmesiden til info. Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart se, hvad der ikke bliver informeret om via hjemmesiden som den er og med de udsendte gruppemails.
 • Oprydning efter arrangementer. Det roder lidt. Skal prøve at indskærpe vigtigheden.
 • Oprydning efter kaffe og kage. Kaffe-/kagepersonen rydder op og vasker op.

 

NÆSTE MØDE:

Mandag 15. maj kl. 13:00

Bestyrelsesmøde 6. marts 2023

 

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

 1.     Opsamling
 2. a) Ny medlemsliste klar. Ajourført af Elsebeth.

Der er otte nye medlemmer på listen.

Listen med alder vil Preben prøve at finde en teknisk løsning på.

 

 1. b) Vi savner en festkoordinator efter at Bent har trukket sig, efter mange års tro tjeneste.

    Vi vil spørge om en af vores nye medlemmer vil træde til.

 

 1. c) Første rodag onsdag 29. marts. Sildebord kl. 13. Preben klarer tilmelding og indkøb.

 

 1. d) På vores første rodag skal ro kommandoerne gennemgås.

 

 1. e) Fredag 3/3 gennemførte syv af vores medlemmer 300 meter svømmeprøven i Korsvejens svømmehal.

    Fredag 17/3 kl. 18 -20 er det muligt for alle at tage svømmeprøven.

 

 1. f) Beskrivelse og brug af nyt Ro kort. Mogens sætter dette på hjemmesiden.

 

 1. g) Kurt har taget kontakt til Skovshoved Roklub, og de har meddelt, at vi er velkomne til at besøge dem.

    Vi foreslår, at det sker en onsdag kl. 11, hvor vi tager frokost med og betaler for privat transport.
    Vi ser på mulige datoer.

 

 1. h) Kurt prøver at samle hold til SPP (Sved på panden). Flere har tilmeldt sig.

 

 1. i) Benny og Anders vil gerne på langtidsstyrmandskursus. Vi ser på muligheder og pris.

 

 2. Indbydelse åbent hus 5. april kl. 12.

    Tekst til brug i lokalaviser om indkaldelse til åbent hus valgt. Med Elsebeths tilføjelse om rundvisning og kaffe.

 

NÆSTE MØDE:

Ikke aftalt. Afventer generalforsamling

Bestyrelsesmøde 2. februar 2023

 

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

1. Generalforsamling

 

Afholdes 22. marts kl. 12:00.

 

Vores formand, Elsebeth, skriver dagsordenen og rundsender til bestyrelsen til udtalelse.

Indkaldelsen skal sendes som e-mail til medlemmerne senest 1. marts.

Samtidig skal den sættes op som opslag i klubben.

Elsebeth sørger for begge dele.

 

Bestyrelsen har ingen forslag til dagsordenen.

 

Regnskab og budget er på plads udført af vores kasserer.

 

Bestyrelsens beretning udføres af Elsebeth og Kurt.

 

Foreningens medlemsliste med aktuelle mailadresser bliver ajourført af Elsebeth 28/2.

 

 

2. Åbent hus

 

Afholdes 5. april kl. 12 til 14 – med kaffe kl. 13.

 

Vi vil bede nogle af de seneste medlemmer om at deltage.

 

Annonceringen i lokale blade udføres af Elsebeth.

 

Bent ser på eksisterende tekst og kommer med forslag til ny udførsel.

 

3. Aktivitetslisten

 

Enighed om at Mogens forslag til foredrag er en god ide. Søges gennemført efter rosæsonen. Forslag onsdage 1-8-15/11.

 

Amagerregatta afholdes lørdag 26. august. Finn og Bjarne sætter hold.

 

Standerhejsning foregår lørdag 25. marts.

 

Diskussion om besøg hos anden/andre roklubber.

SAS er fast besøgssted.

Skovshoved blev forestået. Kurt undersøger.

 

4. Ro kortet

 

Det nye ro kort er nu på plads. 

Vores formand og ro chef har rettigheder til at rette.

 

Vejledning i at bruge ro kortet bliver bragt på vores hjemmeside udført af Mogens.

 

5. Svømmeprøver

 

300 meter svømmeprøve er planlagt til at kunne gennemføres på Korsvejens Svømmehal fredagene 3/3 og 17/3 kl. 18 -20.

 

6. Eventuelt

 

Reminder om betaling af kontingent 800 kroner senest 28. februar til

 

Danske Bank konto 9570 0011910297 sendes ud af sekretæren.

 

SIDSTE NYT: Forhandling om P-plads regel endte positivt. Skilt med 6-timers parkering er sat op. afventes.

 

Kilometeroversigt. Kurt fremstiller og sender til Mogens.

 

Sved På Panden (SPP) roning. Vi ønsker stadig at deltage, men ønsker også at holde det blandt klubber på Amager.

 

Vi ser på mulighederne for

Langtidsstyrmandskursus – over 3 dage

Instruktørkursus – over 2 dage.

 

Uddrag  af STROKEN – Roklubben Øresunds medlemsblad:

 

Lejekontrakt:

Vores lejekontrakt med Tårnby Kommune udløber.

Huset er vores, men grunden er kommunens.

Formodentlig etableres Østre Ringvej, og vi ved ikke,

om vi kan blive liggende på den gamle lystbådehavn.

Ny lejekontrakt skal forhandles, og den dygtige

bestyrelse har indsendt nedenstående tre punkter,

som vi ønsker indskrevet i den nye lejekontrakt.

1: Hvis Tårnby Kommune ophæver lejekontrakten på

grund af kommunale / regionale / statslige planer for

området, skal kommunen stille et andet område til

rådighed for Roklubben Øresund og være klubben

behjælpelig med de finansielle omkostninger

forbundet med en flytning / opførelse af nyt klubhus.

2: Ændringer, der vedrører lejeperiodens længde, skal

varsles med så langt et varsel, at Tårnby Kommune og

Roklubben Øresund i fællesskab kan finde et

alternativt sted, hvor klubbens aktiviteter kan

fortsættes uden afbrydelse.

3: Roklubben Øresunds står overfor en del større

vedligeholdelses opgaver. Blandt andet udskiftning af

gasfyr og vedligeholdelse af badefaciliteter. Der er

tale om så store udgifter, at ophæves lejekontrakten

efter en meget kort periode, bør Tårnby Kommune

kompensere roklubben for den ikke afskrevne del af

investeringerne.

 

NÆSTE MØDE:

 

Mandag 6. marts kl. 11 – 13 på Willumsvej 31