Bestyrelsesmøde 30. marts 2023

 

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

 1. Evaluering af generalforsamling

 

For hurtig og for kedelig? Gode beretninger – synes bestyrelsen – men ingen sprængfarlige emner på programmet til debat.

Så det kunne nok ikke være anderledes.

 

2. Aktivitetslisten for rosæson 2023

 

 Elin og Per deltager i åbent hus arrangementet som repræsentanter for nye roere.

 

Aktiviteter til listen blev gennemgået – og en håndfuld besluttet. Herunder udflugter til Bryggens Roklub og Skovshoved Roklub.

De fremgår nu af aktuel aktivitetsliste, der kan ses på vores hjemmeside.

 

3. Stillingstagen til langturs styrmandskursus for Anders og Benny

 

Antal langtursstyrmænd er i dag elleve. To kvinder og ni mænd.

På den baggrund, og efter en vurdering af kursusprisen, besluttede bestyrelsen at acceptere deltagelsen i styrmandskurset for de to ansøgere.

 

4. Opdatering af bestyrelsens opgaver

 

Venter med behandling af dette emne til næste bestyrelsesmøde.

 

5 Eventuelt

 

 • Vores formand er ’kontaktperson’ til hjertestarter og får besked om brug af denne.
 • Foredrag af Tom Guldbæk og Uropatruljen bliver programsat til afholdelse 1. november.
 • dk er nu helt up-to-date.
 • Joanna havde ønsket et særligt afsnit på hjemmesiden til info. Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart se, hvad der ikke bliver informeret om via hjemmesiden som den er og med de udsendte gruppemails.
 • Oprydning efter arrangementer. Det roder lidt. Skal prøve at indskærpe vigtigheden.
 • Oprydning efter kaffe og kage. Kaffe-/kagepersonen rydder op og vasker op.

 

NÆSTE MØDE:

Mandag 15. maj kl. 13:00

Bestyrelsesmøde 6. marts 2023

 

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

 1.     Opsamling
 2. a) Ny medlemsliste klar. Ajourført af Elsebeth.

Der er otte nye medlemmer på listen.

Listen med alder vil Preben prøve at finde en teknisk løsning på.

 

 1. b) Vi savner en festkoordinator efter at Bent har trukket sig, efter mange års tro tjeneste.

    Vi vil spørge om en af vores nye medlemmer vil træde til.

 

 1. c) Første rodag onsdag 29. marts. Sildebord kl. 13. Preben klarer tilmelding og indkøb.

 

 1. d) På vores første rodag skal ro kommandoerne gennemgås.

 

 1. e) Fredag 3/3 gennemførte syv af vores medlemmer 300 meter svømmeprøven i Korsvejens svømmehal.

    Fredag 17/3 kl. 18 -20 er det muligt for alle at tage svømmeprøven.

 

 1. f) Beskrivelse og brug af nyt Ro kort. Mogens sætter dette på hjemmesiden.

 

 1. g) Kurt har taget kontakt til Skovshoved Roklub, og de har meddelt, at vi er velkomne til at besøge dem.

    Vi foreslår, at det sker en onsdag kl. 11, hvor vi tager frokost med og betaler for privat transport.
    Vi ser på mulige datoer.

 

 1. h) Kurt prøver at samle hold til SPP (Sved på panden). Flere har tilmeldt sig.

 

 1. i) Benny og Anders vil gerne på langtidsstyrmandskursus. Vi ser på muligheder og pris.

 

 2. Indbydelse åbent hus 5. april kl. 12.

    Tekst til brug i lokalaviser om indkaldelse til åbent hus valgt. Med Elsebeths tilføjelse om rundvisning og kaffe.

 

NÆSTE MØDE:

Ikke aftalt. Afventer generalforsamling

Bestyrelsesmøde 2. februar 2023

 

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

             

Dagsorden:

 

1. Generalforsamling

 

Afholdes 22. marts kl. 12:00.

 

Vores formand, Elsebeth, skriver dagsordenen og rundsender til bestyrelsen til udtalelse.

Indkaldelsen skal sendes som e-mail til medlemmerne senest 1. marts.

Samtidig skal den sættes op som opslag i klubben.

Elsebeth sørger for begge dele.

 

Bestyrelsen har ingen forslag til dagsordenen.

 

Regnskab og budget er på plads udført af vores kasserer.

 

Bestyrelsens beretning udføres af Elsebeth og Kurt.

 

Foreningens medlemsliste med aktuelle mailadresser bliver ajourført af Elsebeth 28/2.

 

 

2. Åbent hus

 

Afholdes 5. april kl. 12 til 14 – med kaffe kl. 13.

 

Vi vil bede nogle af de seneste medlemmer om at deltage.

 

Annonceringen i lokale blade udføres af Elsebeth.

 

Bent ser på eksisterende tekst og kommer med forslag til ny udførsel.

 

3. Aktivitetslisten

 

Enighed om at Mogens forslag til foredrag er en god ide. Søges gennemført efter rosæsonen. Forslag onsdage 1-8-15/11.

 

Amagerregatta afholdes lørdag 26. august. Finn og Bjarne sætter hold.

 

Standerhejsning foregår lørdag 25. marts.

 

Diskussion om besøg hos anden/andre roklubber.

SAS er fast besøgssted.

Skovshoved blev forestået. Kurt undersøger.

 

4. Ro kortet

 

Det nye ro kort er nu på plads. 

Vores formand og ro chef har rettigheder til at rette.

 

Vejledning i at bruge ro kortet bliver bragt på vores hjemmeside udført af Mogens.

 

5. Svømmeprøver

 

300 meter svømmeprøve er planlagt til at kunne gennemføres på Korsvejens Svømmehal fredagene 3/3 og 17/3 kl. 18 -20.

 

6. Eventuelt

 

Reminder om betaling af kontingent 800 kroner senest 28. februar til

 

Danske Bank konto 9570 0011910297 sendes ud af sekretæren.

 

SIDSTE NYT: Forhandling om P-plads regel endte positivt. Skilt med 6-timers parkering er sat op. afventes.

 

Kilometeroversigt. Kurt fremstiller og sender til Mogens.

 

Sved På Panden (SPP) roning. Vi ønsker stadig at deltage, men ønsker også at holde det blandt klubber på Amager.

 

Vi ser på mulighederne for

Langtidsstyrmandskursus – over 3 dage

Instruktørkursus – over 2 dage.

 

Uddrag  af STROKEN – Roklubben Øresunds medlemsblad:

 

Lejekontrakt:

Vores lejekontrakt med Tårnby Kommune udløber.

Huset er vores, men grunden er kommunens.

Formodentlig etableres Østre Ringvej, og vi ved ikke,

om vi kan blive liggende på den gamle lystbådehavn.

Ny lejekontrakt skal forhandles, og den dygtige

bestyrelse har indsendt nedenstående tre punkter,

som vi ønsker indskrevet i den nye lejekontrakt.

1: Hvis Tårnby Kommune ophæver lejekontrakten på

grund af kommunale / regionale / statslige planer for

området, skal kommunen stille et andet område til

rådighed for Roklubben Øresund og være klubben

behjælpelig med de finansielle omkostninger

forbundet med en flytning / opførelse af nyt klubhus.

2: Ændringer, der vedrører lejeperiodens længde, skal

varsles med så langt et varsel, at Tårnby Kommune og

Roklubben Øresund i fællesskab kan finde et

alternativt sted, hvor klubbens aktiviteter kan

fortsættes uden afbrydelse.

3: Roklubben Øresunds står overfor en del større

vedligeholdelses opgaver. Blandt andet udskiftning af

gasfyr og vedligeholdelse af badefaciliteter. Der er

tale om så store udgifter, at ophæves lejekontrakten

efter en meget kort periode, bør Tårnby Kommune

kompensere roklubben for den ikke afskrevne del af

investeringerne.

 

NÆSTE MØDE:

 

Mandag 6. marts kl. 11 – 13 på Willumsvej 31

Del siden

Bestyrelsesmøde 31. oktober 2022

Opdateret 14. november 2022

Bestyrelsesmøde 31. oktober 2022

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

Dagsorden:

1.        Fra fællesmøde RØ/ØÆ 

 • Vejledning for medlemmerne i anvendelse af Rokort.dk
 • Kurt arrangerer med dato.
 • Styrmandskursus afholdes i februar. Materiale skal fremstilles.
 • Preben – med Bent E som assistent – overtager Svens havevedligeholdelse.
 • Øl-regnskabet er stadig nødlidende. Antal navne, steger og penge i kassen passer ikke sammen. DER SKAL STRAMMES OP:
 • Amagerregatta afholdes sidste lørdag august 2023.

Kurt deltager i næste møde om regattaen 9. november.

2.       Regnskab

 • Bente fortalte, at økonomien stadig ser god ud i foreningen.
 • Der har været problemer med vores kontakt med Erhvervsstyrelsen. Aftalen skal revurderes hver tredje år. Det ved vi nu.

3.     Aktivitetsliste

 • Der er ønske om igen at arrangere udflugt til andre roklubber. Eventuelt som bustur. Kurt undersøger alternativer og alle er velkomne med bidrag.

Julefrokost 7. december. Prisen sættes til 100 kroner

Preben kan levere godt hjemmebrygget øl i fustager, men det skal godkendes af ØR, der har monopol på øl handel.  Er nu godkendt.

Vi mangler et festvalg med en festkoordinator.

 • I vinterhalvåret er kaffetiden kl. 12:00
 • Følgende aktiviteter er fastlagte:
 • 21. december. Gløgg og æbleskiver
 • 4. januar.  Nytår med champagne
 • 15. februar kl. 10:30. Fastelavn
 •  15. marts. Ergometerroningskonkurrence
 • 29. marts. Første ro dag med sild og snaps
 • Vinsmagning/ølsmagning. Datoer ikke fastlagte.
 • Fællesspisning. 11. januar, 22. februar og 8. marts. Preben er koordinator
 • Generalforsamling 22. marts kl.12:00 – 15:00.

5. Eventuel

 • Vores webmaster er udsat for problemer med vores hjemmeside. I forbindelse med at hjemmesiden er ved at blive overført til ny platform på grund af virksomhedsoverdragelse.

Bestyrelsen har spurgt Preben Larsen om han vil indgå som sparringspartner med Mogens, og det har han indvilget i.

NÆSTE MØDE:

2. februar 2023 kl.10:00

Bestyrelsesmøde 25. august 2022

Opdateret 6. september 2022

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

Dagsorden: 

1.        Opdatering af aktivitetslisten

Aktivitetslisten blev gennemgået og nye emner indsat.

Webmaster Mogens ajourfører og sender den reviderede aktivitetsliste til bestyrelsen til godkendelse inden offentliggørelse på vores hjemmeside.

Preben meldte sig som arrangør af vinterens fællesspisningsarrangementer.

Original tilmeldingsliste ligger hos Elsebeth og kan bruges som basis for alle kommende aktiviteter. Som til den kommende kaproning, inkl, pølser. Preben meldte sig til at sørge for pølser m.m.

2.       Opdatering af medlemslisten

Vores formand, Elsebeth, ajourfører og rundsender til bestyrelsen.

Vores webmaster ajourfører oversigten på hjemmesiden.

3.     Reviderede vedtægter. Nye navne

Dette viste sig ikke at være relevant.

4.  Hvilke kurser vil vi gennemføre

Lokale styrmandskurser ønskes gennemført fra januar.

Om der skal indstilles og søges om tilskud til langtursstyrmandskurser tager vi op til beslutning senere.

5. Eventuelt

 • Øresunds Ældreroere har adgang til at ro om onsdagen helt frem til kl.16. (Til nogens i bestyrelsen store overraskelse). Bjarne Knudsen har foreslået, at man fx udnytter tiden til at  træne ekstra med kaninerne.
 • Fra 1. januar ændres P-reglerne i kommunen til 3-timer. Det vil sige at vores forlængelse af P-tiden med kort ikke fortsætter.
 • Webmaster Mogens efterlyser suppleant til vedligeholdelse af hjemmesiden. Det er ikke hensigtsmæssigt og fremtidssikret, at det kun er Mogens, der kender og har adgang til systemet. Lad os alle spørge os omkring blandt medlemmerne.

NÆSTE MØDER:

Torsdag 22. september kl. 14:30 – 16:30. Samarbejdsmøde med bestyrelsen for Øresunds Roklub.

Torsdag 20. oktober kl. 13:00

Bestyrelsesmøde 30. maj 2022

Opdateret 4. juni 2022

Tilstede: Bestyrelsen og suppleanten

Referent: Bent Elkjær

Dagsorden: 

1.        Ansvarsfordeling i bestyrelsen

Den reviderede liste er gennemgået og godkendt.

2.       Søgepuljer

Vi ønsker os tilskud og sponsorater til gennemførelse af fx langture og styrmandskurser. Og gerne til andre ønsker.

3.     Aktivitetslisten, rosæson

Ny aktivitetsliste blev udarbejdet.

Bliver offentliggjort som punkt på vores hjemmeside af webmaster Mogens.

4.     Eventuelt

Ølsmagning.

Preben inviterer til ølsmagning 9 – 10 – 14/6 samt 7/7.

Tilmeldingsliste bliver sendt rundt af Preben,

Nogle af bestyrelsens medlemmer har tilmeldt sig.

18. juni kl. 10:00 B&W Roklubbens 100-års jubilæum. Langelinies Lystbådehavn 9

Roklubben inviterer til mad, drikke og roning.

Man er velkommen til at ankomme med egen robåd.

Lisas vinkasse overtages af bestyrelsen

Klubbens opslagstavle

Kræver fornyelse. Preben og Bent ser på det.

NÆSTE MØDE.

Torsdag 25. august kl. 13:00

Referat fra bestyrelsesmøde 27. april 2022

Opdateret 19. maj 2022

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 27.04.2022

Formand: Elsebeth Wehage (wehageelsebeth@gmail.com)

Næstformand: Preben Andersen (prebensus@yahoo.com)                

Kasserer: Bente Bregendahl (bente.bregendahl@post.tele.dk)

Rochef: Kurt Nielsen (kuli2009@hotmail.com)

Sekretær: Bent Elkjær (bent.elkjaer@gmail.com)

Suppleant: Mogens Voigts   (roklubbenoresund@gmail.com   )

Afbud: Mogens

Notat fra Mødet

1.  Liste over den tidligere bestyrelses opgavefordeling blev udleveret af formanden.

Vi skal alle gennemgå den, så ny opgavefordeling kan besluttes under næste bestyrelsesmøde.

2.  Aktivitetsliste udskrives og hænges op af sekretæren – der samtidig fik ansvaret for opslagstavlen.

Jeg søger hjælp hos Mogens om dette. Kan ikke printe ud fra vores hjemmeside.

3. Et forslag om at købe højskolesangbøger til brug under vores festlige sammenkomster blev drøftet. Bestyrelsen mener, at der er rigeligt med stof i den samling sange, der ligger nu, og der kommer hele tiden nye til. Så forslaget blev nedstemt.

4. Regattamøde. Vi betaler 15 kr. pr. medlem til dette. Bestyrelsen mener, at det stadig er aktuelt at deltage, så Bente betaler beløbet.

5. Rofarvand. Kurt og andre mener, at vores lokale rofarvand skal udvides til at omfatte Refshaleøen.  Det blev diskuteret, om det ville kræve, at der skal bruges langtidsstyrmænd, og om vi kunne have andre regler på dette område end Roklubben.

Elsebeth undersøger sagen via roklubben.

6. Langturstur?  Bente nævnte Pelles donation til klubben og foreslog, at beløbet blev brugt til en tur til en anden roklub.

Flere muligheder blev nævnt. Præstø, Roskilde, Bryggen, SAS.

Vi besluttede, at spørge medlemmerne.

Ref. Bent E

NÆSTE MØDE. Mandag 30. maj kl. 11 – 13.

Referat fra bestyrelsesmødet 19. januar 2022

Opdateret 5. marts 2022

Af Bjarne Bisballe, sekretær

19. januar afholdtes et bestyrelsesmøde i klublokalet.

Alle bestyrelsesmedlemmerne minus næstformanden var til stede.

Der var 4 punkter på dagsordenen.

1) Forberedelse af kommende generalforsamling.

Næstformand og sekretær ønsker ikke genvalg. Kasserer og suppleant ønsker genvalg. Rochef og formand er ikke på valg.

Vi har et par udmeldinger men også 3 nye roere på vej ind.

Bestyrelsen ønsker et uændret årskontingent på 800 kr.

Regnskabet frem til 31/12 2021 blev drøftet og økonomien er fin. Revideret regnskab og budget sendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

2) Opdatering af Aktivitetsliste

9.2                    fællesspisning,
23.2                 fastelavn
9.3                    fællesspisning
16.3                 ergometerkonkurrence
26.3                 standerhejsning m. suppe

Der blev forberedes et åbent hus-arrangement 6. april for at tiltrække nye aktive medlemmer.

Der sendes pressemeddelelser til 3 Amagerblade.

Rochefen foreslog en stor fest 13 juli i anledning af klubbens 15-års jubilæum!

3) Emnet: Fordeling af opgaver i bestyrelsen blev udskudt til efter generalforsamlingen, da det skal behandles i den nye bestyrelse.

4) evt.

Vi opfriskede enkelte punkter fra samarbejdsmødet med RØ.

Forslag om at lave en lukket facebookgruppe kun for medlemmer blev bifaldet - og webmaster sender en føler ud, for at afklare behovet.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 28. september 2021

Opdateret 6. oktober 2021

Bestyrelsesmøde 28. september 2021

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne. Suppleant havde meldt afbud.

Der var 5 punkter på dagsordenen.

1. Anskaffelse af ny kaffemaskine er planlagt pga. den gamle maskines lange opvarmningstid. Vi fik oprindelig oplyst i tilbuddet fra Berendtsen (2018), at den ville koste ca. 8.900 kr.

Denne maskine var blevet forevist RØ, som havde accepteret den. Umiddelbart efter vores møde viste det sig så, at det fornyede tilbud lød på samme Twin model men nu koster den 12.00 + moms. (ca. 15.000). Bestyrelsen vil derfor genoverveje beslutningen.

2.  Præcisering af regler: Hvis man påtænker at tage på langtur – ud over dem som rochefen arrangerer, skal man i god tid advisere rochefen om rute og navne på mandskab, således at han, hvis han finder det nødvendigt, kan få det godkendt i bestyrelsen, hvilket vil sige mindst to døgn før turen.

3. Opgavefordeling i bestyrelsen blev gennemgået, revideret og tilpasset vores forventninger og formåen.

4. Medlemsopdatering. Vi er 51 ordinære medlemmer, 3 med passiv status og 8 som også er medlemmer i Roklubben Øresund.

5. Aktivitetslisten for vintersæsonen planlægges og renskrives af formanden, som sender den til webmaster. Der er som vanligt et forbehold for ændringer.

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 18. marts 2021

Opdateret 20. april 2021

Bestyrelsesmøde hos formanden torsdag den 18. marts kl. 12.00
med deltagelse af hele bestyrelsen, inkl. suppleanten.

Genåbning:
Det er nu blevet muligt, at ro igen fra 31. marts med samme restriktioner, som før sidste nedlukning, hvilket vil sige grundig afvaskning af bådene efter brug og at man møder omklædt/bader efterfølgende hjemme, da vi stadig ikke må opholde os i klublokalet. 

Der skal bæres vest og man må på tro og love skrive under på, at man kan svømme 300 meter. 

Det er muligt at købe en øl eller vand, som kan nydes udendørs. 

Standerhejsning:

Er udsat til forsamlingsrestriktioner er ophævet eller antal øget. 

Der skulle gerne være plads til flere, da der skal døbes en ny firer. 

Økonomi:
Økonomien ser god ud, dog resterer der udbetalinger til opvaskemaskine, 12.000 og kontingenter til RØ, KTIS og DFFR. 

Medlemmer: 

Alle på nær 4 medlemmer har betalt kontingent på trods af nedlukningen. De 4 restanter har fået en venlig reminder. 
Vi har fået et nyt medlem, som har roet tidligere og derfor ikke har behov for 
oplæring. 

Aktivitetskalenderen: 

Den er af indlysende grunde tom for tiden men vi håber, der snart bliver plads til masser af aktiviteter! 

E-roning: 

Vi har modtaget et tilbud om E-roning fra DFFR via RØ, som gerne vil samarbejde om det. 

Næstformanden (Sven), vil sætte sig mere ind i, hvad det indebærer. Vi planlægger herefter at fremlægge det på den kommende generalforsamling. 

Generalforsamling: 

Vi afventer ændring i indendørs restriktioner og indkalder, så hurtigt det kan lade sig gøre af hensyn til indkaldelsesfristen på 3 uger.  Formand og rochef er på valg v.  generalforsamlingen.  

Den nuværende bestyrelse fortsætter arbejdet indtil da. 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 30. oktober 2020

Opdateret 21. november 2020

Ref. Bjarne Bisballe, redaktør

Den 28. oktober 2020 afholdtes bestyrelsesmøde og alle fem bestyrelsesmedlemmer var til stede.

1. Mulige og ønskværdige aktiviteter her i coronatiden, hvor det jo er forbudt at være samlet mere end ti personer i klublokalet. 

Vi må derfor satse på udendørs aktiviteter for dog at have noget, der kan holde sammen på klubben vinteren over. Cykelture, gåture, lystfiskeri var, hvad vi kunne finde på.
Med håb om normalisering allerede straks i det nye år, blev en 'kilometerjægerfest' foreslået, dog med et alternativt indhold og med andre deltagere end de sædvanlige. Den skulle så foregå engang i januar.
Lad os nu se.

2. Efter ansøgning fik vi fra Tårnby Kommune et tilskud på klubbens faktiske udgifter for uddannelse af nye langtursstyrmænd, så uddannelserne kostede os i sidste ende intet. 

Stor tak til Tårnby Kommune 

3. Fem medlemmer havde anmodet om tilladelse til at vinter ro, og med deres roerfaring taget i betragtning, godkendte bestyrelsen dem alle. 

4. Vi har fået et ny medlem, Henrik som bor i Dragør.

5. RØ ønsker ikke fremover at deltage i den traditionelle kilometerjægerfest - til januar bliver det alligevel ikke til noget.

Vi vil dog gerne overtale dem til at være med igen og vi vil forsøge at aftale nye retningslinjer, så vi lægger faktisk op til at holde kilometerjægerfest sammen med dem i 2022.

Næstformand Sven vil udsende invitation til den første arrangerede cykeltur, der skal gå til Amager Bakke. Vi må huske at dele op så vi cykler i grupper på max. 10 personer - den invitation fulgt af en 'føler' for om der evt er interesse for om lidt fælles fiskeri fra havnen med fiskestang. 

Det kunne evt. være interessant for dem der ikke cykler - nu når vores aktiviteter helst skal foregå udendørs.
I motionsrummet må der højst være tre personer ad gangen, og højst to af dem må benytte romaskiner der. To romaskiner må samtidigt benyttes i det store lokale.