Vedtægter for Øresunds Ældreroere

Opdateret 21. marts 2019

Øresunds Ældreroere
Navn, formål og tilhørsforhold.

§ 1

Klubbens navn er ”Øresunds Ældreroere”, med hjemsted i Tårnby kommune.

Klubbens formål er at øve og træne medlemmerne i roning samt fremme interessen for rosport og ældreroning. Desuden ved andre aktiviteter at styrke det sociale netværk.  

Klubben er en selvstændig juridisk enhed med så tætte relationer til Roklubben Øresund, som muligt

Hvor intet andet er nævnt, gælder Roklubben Øresunds reglement.

§ 2

”Øresunds Ældreroere” er medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts Forbund.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, rochef, kasserer, og sekretær, således at formand og rochef vælges i ulige år og næstformand, kassereren og sekretær vælges i lige år. Valgperioden er 2 år.

Suppleant og revisor vælges for 1 år.

§ 3

”Øresunds Ældreroere” driver sine aktiviteter fra Roklubben Øresunds lokaliteter og benytter dens lokaler og materiel.

Ældre klubbens medlemmer har ikke stemmeret på Roklubben Øresunds generalforsamlinger, ligesom Roklubben Øresunds medlemmer ikke har stemmeret eller kan vælges til bestyrelsen på ældre klubbens generalforsamlinger.

Medlemmerne må kun ro på den tid, der anvises af bestyrelsen.

§ 4

Sommedlem kan optages enhver fysisk rask mand eller kvinde over 60 år.

Medlemmerne skal før optagelse fremvise skriftlig erklæring, som attesterer færdighed i 300 meter svømning.

Medlemmerne skal ligeledes på bestyrelsens forlangende aflægge svømmeprøve.

Aktive medlemmer af Roklubben Øresund, som er over 60 år, har ret til at tilmelde sig Øresunds

Ældreroere, såfremt reglen under § 6, ikke er taget i anvendelse.

Bestyrelsen har ret til at meddele dispensation.

Tilmeldte medlemmer af Roklubben Øresund, som ønsker at deltage i Øresunds Ældreroeres aktiviteter, (såvel roning som sociale arrangementer), betaler et årligt tilskud til Øresunds Ældreroeres klubkasse

Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5

Ansøgning om optagelse i klubben skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 6

Bestyrelsen skal, hvis den finder det nødvendigt, standse optagelsen af nye medlemmer og oprette en venteliste.

§ 7

Regnskabsåret følger kalenderåret, og kontingent forfalder helårligt til betaling inden 1. marts.

Lovlig udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned mod betaling af evt. restancer.

Evt. forudbetalt kontingent for indeværende sæson refunderes ikke.

§ 8

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail og opslag i klubben.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent.
2.      Valg af stemmeudvalg
3.      Bestyrelsens beretning.
4.      Fremlæggelse af revideret regnskab
5.      Fremlæggelse af Budget
6.      Indkomne forslag
7.      Forslag til kontingent.
8.      Valg til bestyrelse, revisor og suppleant, i henhold til vedtægterne.
9.      Eventuelt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.

§ 9

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. Der benyttes almindelig stemmeflerhed, hvor intet andet er anført i klubbens vedtægter.

Adgang har alle medlemmer opført på medlemslisten pr 1. marts det pågældende år.

Stemmeberettigede er medlemmer af Øresunds Ældreroere, som har betalt foreningens kontingent inden årets generalforsamling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal foretages, når dirigenten, 5 stemmeberettigede eller bestyrelsen forlanger det.

§ 10

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede på den ordinære generalforsamling, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer godkender vedtægtsændringen.

Er 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på den ordinære generalforsamling, indkaldes inden 8 dage og med mindst 14 dages varsel til ny generalforsamling.

Denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, men en vedtægts ændring kræver stadig ¾ af de afgivne stemmer for at være gyldig.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen, stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er fremsat og indkaldes med mindst 1 uges varsel.

§ 12

KLUBBENS DAGLIGE LEDELSE

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Klubben tegnes af formanden eller kassereren, hver for sig.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

Udvalgene (pt. Festudvalg, hjemmeside og ’kaffekasse’) fører separate regnskaber angående deres aktiviteter og er ansvarlige overfor bestyrelsen.
Midler som er tilgået klubben til sociale formål er reserveret hertil.

Når et medlem i 2 måneder, trods skriftlig påmindelse, ikke har betalt kontingent, kan bestyrelsen formene vedkommende adgang til klubbens materiel, idømme karantæne eller eksklusion.

§ 13

Bestyrelsen kan ekskludere eller give til karantæne til medlemmer, hvis klubbens vedtægter eller regler ikke overholdes, gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse, eller på anden måde modarbejder klubben.

Intet medlem kan ekskluderes, uden at vedkommende har haft mulighed for at forsvare sig overfor bestyrelsen, og hvor evt. vidner har afgivet forklaring. Det ekskluderede medlem har ret til dommens prøvelse på førstkommende generalforsamling, mod skriftlig begæring.

§ 14

Klubbens ophævelse kræver, at ¾ af stemmeberettigede medlemmer stemmer for det på en generalforsamling.

I tilfælde af ophævelse, tilfalder klubbens aktiver, Roklubben Øresund.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. juli 2007

Finn Andersen                 Per B. Jensen           Bjarne West
Formand                     Best.medlem/kasserer      Rochef

Rettelse af § 1, § 3, § 4, § 8, § 9

Vedtaget på den ordinære Generalforsamling den 21. marts 2018

Vilhelm Jensen         Jørn Elsgaard        Bente Bregendahl     
Formand                  Rochef                 Kasserer

Bjarne Knudsen
Sekretær

Rettelse af § 2, § 12

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2019

Elsebeth Wehage  Bjarne Knudsen  Kurt Nielsen  Bente Bregendahl   Bjarne Bisballe 

Formand                 Næstformand     Rochef          Kasserer                Sekretær

Del siden