REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN Onsdag den 13. marts 2019

Ny formand hos ældreroerne, Elsebeth Wehage. Tillykke

Ny formand hos ældreroerne, Elsebeth Wehage. Tillykke

Ny næstformand, Bjarne Knudsen

Ny sekretær. Bjarne Bisballe

Ny suppleant, Sven Andersen

Formand, Vilhelm aflægger sin sidste formandsberetning efter 7 år på posten

Formand, Vilhelm aflægger sin sidste formandsberetning efter 7 år på posten

Opdateret 21. marts 2019

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

Onsdag den 13. marts 2019

Formanden bød velkommen til Øresunds Ældreroeres ordinære generalforsamling 2019

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

Allan blev valgt til dirigent og Bjarne K til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg

Til stemmeudvalg/stemmetæller blev valgt Lis Nielsen og Ninna Feldhaus

Ved håndsoprettelse blev registreret 43 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Til vedtægtsændringer skal 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for et forslag for at det er vedtaget = 33 medlemmer

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning

Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand, rochef og sekretær,

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet for 2018, som blev godkendt med akklamation.

5.  Fremlæggelse af budget

Kassereren forelagde budgettet for 2019 som også blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Vedtægterne

Til ændring af vedtægterne var der indsendt 3 forslag  

Bestyrelsen udvidet med en næstformand:
Næstformanden skal vælges på denne generalforsamling for 1 år og fremover i lige år
Mogens
det begrundet forslaget skriftligt i det udsendte. Mogensuddybede det fremsendte bl. a. vigtigheden af at en klub har en næstformand i tilfælde af formandens forfald.
Ved håndsopretning blev forslaget vedtaget med 33 stemmer

Bestyrelsen udvidet med en Webredaktør

Webredaktøren skal vælges på denne generalforsamling for 2 år og fremover i ulige år.
Mogens havde begrundet forslaget skriftligt i det udsendte.
Mogensuddybede det fremsendte og at det er vigtigt at det som der bliver givet udtryk for på hjemmesiden er klubbens at bestyrelsens meninger og holdninger og ikke som nu hvor det er det som Webredaktør synes er relevant.

Ved håndsopretning stemte 24 for forslaget (over halvdelen af de stemmeberettigede) men da der for vedtægtsændringer skal være 3/4  af de stemmeberettigede for forslaget blev det ikke vedtages

Præcisering af teksten i vedtægterne §4 -stk.2

Bestyrelsens trak det fremsendte forslag

Almindelige forslag

Onsdagsroning - Kort eller lang distance.

Christiane begrundede forslaget med de forskellige behov for at ro korte eller lange ture om onsdagen og efterlyste mulighed for, inden holdene blev sat, at man kan tilkendegive hvad man helst vil den aktuelle dag.
Forslaget blev overdraget den ny bestyrelsen for behandling og udarbejdelse af en løsningsmodel

Kaffe og kage i ro sæsonen - Udskydes til kl. 13.30.

Forslaget affødte en del bemærkninger og alternative forslag.
Forslaget blev, med de faldne bemærkninger, overdraget den ny bestyrelsen for behandling

Kilometerjægerfesten.

Mogens havde begrundet forslaget skriftligt i det udsendte.
Mogensuddybede det fremsendte.
Af faldne bemærkninger var at Kilometerjægerfesten er en aftalt fest mellem Roklubben Øresund og Ældreroerne og ikke ensidigt kan ændres af os.
Forslaget blev vidersendt til den ny bestyrelsen

Årets ældreroer.

Mogens havde begrundet forslaget skriftligt i det udsendte.
Mogensuddybede det fremsendte.
Forslaget blev vidersendt til den ny bestyrelsen

Det vedtagne forslag (Næstformand) indarbejdes i vedtægterne.

De reviderede vedtægter udsendes sammen med referatet. 

7. Forslag til kontingent
Kontingentet for Ældreroerne forbliver uændret kr. 800,- pr år.

Kontingent for medlemmer fra Roklubben Øresund blev fastsat til  kr. 150,- pr år. 

Pkt.  8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. Vedtægterne
Forsamlingen valgte:

Elsebeth Wehage til formand for 2 år

Bjarne Knudsen til næstformand for 1 år
Kurt Nielsen til Rochef for 2 år

Ikke på valg Bente Bregendahl kassereren

Bjarne Bisballe til sekratær for 1 år
Sven Andersen til suppleant for 1 år
Allan Elgaard genvalgtes til revisor for 1 år
Alle valg skete med akklamation

Pkt. 9 Eventuelt

Jørn uddelte diplomer til de kvinder og mænd som havde roet flest kilometer i 2018 

Roet i regi af Øresunds Ældreroere i 2018.
Kvinder:  Nr. 1 Elsebeth Wehage med 289 km. Nr. 2 er Linda Gjøe med 274 km.

Mænd: Nr. 1 Bjarne Knudsen med 383 km. Nr. 2 Kurt Nielsen og Peter Nørup begge med 368 km. 

Roet ifølge rokort  i 2018.
Joanna Rønn med 375 km. (roet i regi af Øresunds Ældreroere 168 km. samt 207 km. som gæsteroer i anden roklub)

Ebbe uddelte idrætsmærkediplomer og mærker til de tilstedeværende roerne:          

Følgende 21 har taget idrætsmærke i 2019 

Karen Nielsen, Lis Nielsen, Preben Henningsen, Kurt Hiervage, Peter Nørup, Finn Andersen,       Benny Nielsen, Allan Elgaard, Alex Vestergaard, Ole Olesen, Ebbe Møller, Mogens Voigts,            Kurt Nielsen, Hanne Kierkegaard, Elsebeth Wehage, Lis Højsteen, Linda Gjør, Lena Juhl, Ninna Feldvoss, Anne Mette Rasmussen, Vilhelm Jensen

Vil kunne ses på klubbens hjemmeside 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling

På klubbens vegne sagde Bente Bregendahl tak for en stor indsats fra Øresunds Ældreroere til:

Vilhelm Jensen formanden gennem 7 år
Jørn Elsgaard rochef de sidste 4 år
Ole Olesen Suppleant i mange år

 Refereret af Bjarne K

13. marts 2019

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2018

Formanden aflægger beretning

Formanden aflægger beretning

Opdateret 31. marts 2018

Bjarne Knudsen genvalgt som sekretær

Bente Bregendahl genvalgt som kasserer

Dirigenten ser myndigt til, at alt foregår efter foreskrifterne

Dirigenten ser myndigt til, at alt foregår efter foreskrifterne

Formanden bød velkommen til Øresunds Ældreroeres ordinære generalforsamling 2018

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan blev valgt til dirigent og Bjarne K til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi udskød dette valg til der evt. blev brug for det, forsamlingen accepterede.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand, rochef og sekretær,

 Formanden

Årets første begivenhed var kilometerjægerfesten, afholdt fredag den 27. januar, og hvor temaet var Kors - bånd og stjerner på.

Der mødte 30 medlemmer fra Roklubben Øresund og Øresunds Ældreroere op. Alle smukt dekorerede, men ved ankomsten blev vi mødt med vild panik, idet komfuret var kortsluttet. Dette gav køkkenets hårdt arbejde kokke sved på panden.

Men en kløgtig person, kom pludselig i tanke om, at der jo i sommers var indkøbt en gasgril, og så blev aftenen reddet.

Så mens grillen blev starter, indtog gæsterne velkomst drik, samt gik rundt og beskuede de flotter medaljer og andre fine nåle m.m. deltagerne havde på.

Efter indtagelse af både god mad og vel også rigeligt med drikkelse, var der dog en af deltagerne, der erkendte, at medaljen hun havde på var lånt. Men ikke et ondt ord om det, for den klædte vedkommende.

Stor tak til køkkenholdet, samt dem der pyntede festsalen.

Der blev også vanen tro afholdt fastelavnsfest med tøndeslagning. Tak til Kurt og Ole.

Standerhejsningen fandt sted 25. marts, herunder med dåb af den nye Coastslbåd. Efter standerhejsningen var der som sædvanligt Knastelak med efterfølgende roning.

1. rodag fandt sted den 29. marts. med efterfølgende suppe.

Den 26. april var det dagen hvor vi afholdte 1260 års fødselsdag, en kæmpe fest, hvor der var nok af alt, en mindeværdig dag, og efter den begyndte man allerede at tale om, planlægning af festen i 2018.

Den 7. juni var der fællestur til Dragørfortet, her var der meget stor tilslutning, idet de medlemmer der ikke ror, også deltog i spisningen på fortet. 
Tak til Preben der stod for arrangementet.

Den 21. juni. stod Ebbe som altid for årets kaproning, der var i år kun 3 både tilmeldt, men det gjorde det ikke mindre spændende. da løbet blev afholdt i et heat.

Det skal her bemærkes, at Christian Søe, satte ny verdensrekord i 750 m strandløb, idet han var med ved startsstedet, og også skulle være måldommer.

23. juni var der Skt. Hans fest, og efter aftale er det Roklubben Øresund der står for dette arrangement.

Det endte dog med, at der ikke var nogen der deltog, der kom flere fra bestyrelsen og pyntede op og lørdag ryddede af. (Det der var tilbage)

Jeg vil her gerne sige, at vi havde en meget god skt. Hansfest.

12. juli holdt vi 10 års jubilæumsfest, her var der stor deltagelse, og hvor Lis Yndgaard og Hanne Vinther var inviteret som gæster. Ialt deltog 52.

Det var blevet Webmasterens lod at skulle holde festtalen. Der var hele eftermiddagen god stemning med musik og sange samt et enkelt par, der tog sig en svingom.

Stor tak til alle der deltog, en særlig tak til Ulla og hendes medhjælpere for et godt arrangement.

5. juli var der redningsøvelse. hvor 10 modige hoppede i det kolde vand, er lidt magert deltagerantal.

Dette især - da der var ca. 25 tilskuere, hvoraf flere er bland de aktive roere.

3. maj var der atter i år nye kaniner som mødte til den første instruktion. Efter kyndig vejledning af vore instruktører Finn A og Finn H, var de 4: Elsebeth Wehagen, Linda Gjøe, Lis Højsteen og Joanna Rønn, nu klar til at blive døbt.

Dette var fastlagt til onsdag den 16. august, hvor roklubben fik fornemt besøg af Kong Neptun og hans meget unge og smukke dronning.

Joanna kunne desværre ikke være der på dagen på grund af ferie.

Alt gik godt "ører" blev klippet, under den værende fest.

Lørdag den 26. august, var vi for første gang deltagere i Amager regattaen, dette havde gennem flere år været et ønske, og ved godt fodarbejde af bl.a. Sekretæren, fik vi lov til at deltage i bådklasserne:

over 70 år, 750 m. besætningen: Annette Jensen, Finn Andersen - Benny Nielsen- Bjarne Knudsen og Peter Nørup.

Disse stærke roere besatte en sikker 1. plads, foran SAS og Øresund.
Hermed vindere af Ragattapokalen.

Blandet 60 - 750 m, her blev det en flot 3. plads, holdet bestående af: Jytte Holm, Ole Olesen - Kurt Nielsen - Benny Nielsen og Anni frederiksen.

Kanin dame, 2. åres - 750 m. Finn Hansen - Elsebeth Wehage og Linda Gjøe. Her blev det også til en flot 3.plads.

25. oktober var det sidste rodag, med det sædvanlige traktement.

28. oktober var der standerstrygning.

Det romæssige vil rochefen kommer nærmere ind. Tak for en god rosæson, selvom vejret nogle gange var imod os.

I vinterhalvåret, havde vi de sædvanlige onsdagsspisninger - Tak til madholdene for god mad.

Julefrokosten blev som sædvanlig en god eftermiddag, med megen god mad/drikke, god musik der opfordrede til dans.

Øresund havde som tidligere år, ønsker om arbejder vi kunne udføre, på/i huset, bådhallen og vedligeholdelse af både/årer.

Tagrender renses og efterses.

Udskiftning eftersyn af diverse brusere - vandhaner, samt pærer og lysstofrør.

Rengøring af køkken, pudsning af sølvtøj samt polering af gulv i klubstuen.

En stor tak til alle der har udført dette arbejde.

En ekstra stor tak skal lyde til Kurt Hiervagen og Peter Nørup, for deres indsats med at udskifte alle lamperne i loftet i Bådhallen, samt deres reparation af bådkranen.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder og et fællesmøde med Øresunds bestyrelse. Vi havde et ønske om at få forlænget tiden for brug af bådene om onsdagen til kl. 1600, således der kan trænes til Amagerregattaen og evt. Idrætsmærket.
Dette er nu blevet efterkommet og ny aftale underskrevet.

Kort efter fik vi fra KTIS oplyst, at Weluxfonden nu så velvilligt på ansøgninger til ældreidrætten.

Vi aftalte med Øresund, at vi skulle søge om penge til køb af 2 romaskiner og en ny træningscykel. Disse ønsker blev opfyldt idet kassereren nogen tid efter fik tilsendt kr. 24.000.-. til indkøb af disse ting.

Dette blev leveret i december mdr., og har allerede gjort at vi ikke længere har ventetid ved romaskinerne om onsdagen.

Vedrørende forsikring er det nu sådant, at Øreund har forsikret 22 både, hvor de vi bruger er iblandt.

Hanne Vinther har oplyst, at vi vil være at betragte som "gæsteroere".

Til sidst skal jeg takke ADDA for hendes arbejde vedr. kaffekassen.

Jeg kan også meddele at Elsebeth Wehagen er udpeget og har sagt ja til at passe “kaffekassen

Mogens for han flotte arbejde med vor hjemmeside der nu har haft ca. 116.000 besøg.

HANS for at han hele vinteren har sørget for kaffe til os.

Jytte fordi hun har styr på hvem der er sat ud til at have kage/boller m.m.til kaffen.

Samt de frivillige der hver gang, der har været fest, velvilligt stiller sig til rådighed med opdækning - indkøb m.m.

Til medlemmerne af bestyrelsen, stort tak for godt samarbejde gennem året 2017.

Vilhelm Jensen formand”.

Rochefen  
Ro sæson  2017 / Statistik.

Vores ro sæson 2017 var ikke noget at råbe hurra for. Der var i alt 31 mulige rodage, og der var roforbud på 2 af dem p.g.a. dårligt vejr.
I sæson 2016 roede vi i alt 5424 km. med et samlet gennemsnit på 151 km. – men i sæson 2017 blev det kun til i alt 4751 km. med et samlet gennemsnit på 158 km., så det er stort set samme gennemsnit men langt færre km samlet.
Her skal det lige bemærkes, at 1/3 af medlemmerne slet ikke var på vandet i sæson 2017 og at 1/3 af dem, der var på vandet, roede under 100 km.

Jeg sagde før, at der ikke var noget t råbe hurra for i sæson 2017, men det er ikke helt korrekt: Vi var så heldige i foråret at kunne byde velkommen til 4 nye kaniner, og de udviklede sig over sommeren til 4 stabile og effektive roere, som flere gange var at finde på de øverste pladser i rostatistikken.
Også her i vintersæsonen er de effektive: Altid parate til at give en medhjælpende og varm hånd (selv om flere af dem er vinterbadere)!!! Endnu en gang velkommen til!!!

Hvem har så roet længst i 2017? Hos damerne var Joanna på et tidspunkt i september nr. 1, men hun blev mod slutningen overhalet af Elsebeth, Lis Højsteen og Ninna, og det var Ninna, der blev stående på førstepladsen med 233 km. (sidste år også som nr. 1 - med 278 km). Lis Højsteen blev i 2017 nr. 2 med 210 km.

Nr. 2 blandt herrerne blev Kurt Nielsen, som i 2017 nåede op på 327 km. Nr. 2 i 2016 var Peter Nørup med 334 km., men i 2017 blev han nr. 1 med 343 km.

Til sidst lige en opfordring til dem, som under roturen anvender en oppustelig redningsvest: Husk at foretage det årlige eftersyn af vesten som det er beskrevet i instruktionen - før sæsonen starter!!!
Det er brugerens ansvar at udstyret er i orden! Hvis du er i tvivl om, hvad der skal gøres og hvordan et eftersyn skal udføres, så spørg forhandleren eller find den rigtige metode på YouTube.

Husk: Det er netop her først på sæsonen – hvor vandet er koldest – at der er mest brug for vesten, hvis uheldet er ude!!!

Bemærk: Ro-reglementets §1 stk. 2 er ændret og siger nu, at hele mandskabet skal være iført en redningsvest  (egen oppustelig eller én af klubbens faste veste), hvis vandtemperaturen er under 10 gr. C.
Dette gælder også for ØRESUND-roerne. Undtaget herfra er deltagere i kanin-instruktionsbådene.

Og husk at aflevere attest for svømmeprøven inden d. 28. marts!!! (Eller nødløsningen: En ”Tro og love” erklæring).

Jørn Elsgaard Rochef

Sekretæren

Medlemsudvikling 
Fra 2015 til 2018 er medlemstallet faldet fra 52 til 45 også selvom vi i 2017 fik 4 nye aktive medlemmer.

Trods denne medlemstilgang er gennemsnitsalder steget så den nu er tæt på 75 år.

Fordelingen mellem kønnene er 24 kvinder og 21 mænd.

Der har, trods det lidt kedelige vejr i 2017, har flere kammerater været rigtig mange timer og km. på vandet.

Amagerregattaen 
For første gang i klubbens 10 årige levetid har vi deltaget i kaproning med de andre amagerklubber ved Amagerregattaensidste weekend i august 2017.

Vores generalforsamling 2017 vedtog at vi skulle søge optagelse i det fine selskab.

Vi blev taget rigtig godt imod af de 5 gamle klubber (Øresund – Dragør – SAS - Amager og BW)

Formanden berettede om vores deltagelse og resultater som vi godt kan være bekendt.

Nu skal vi bare have graveret pokalen  Amagerregattaen  70+   2017 Øresunds Ældreroere.

Dagen sluttede rigtig hyggeligt 22 medlemmer og mange hepper til grilpølser is øl vin mm. i klubbens gård.

Vi bør vel, også i år, deltage i amagerregattaen som arrangeres af SAS og foregår i Københavns havn lørdag d. 25. august 2018.

Samarbejdet med Roklubben Øresund har været meget positivt bl.a. i forbindelse med vort ønske om at deltage i amagerregattaen.

Vi fik også aftalt, at vi kunne bruge robådene frem til kl. 16:00 om onsdagen øremærket forberedelse af vore kaproningshold samt instruktion af nye kaniner.

Udvidet rotid
Aftalen med Roklubben Øresund om brugen af hus og romateriel er nu permanent.

Vi kan fremover bruge bådene og huset som vi lyster frem til kl. 16:00 om onsdagen bare alt så er på plads og i orden.

Styrmandskursus
Tirsdag d. 10. og torsdag d. 12. april 2018 afholdes den teoretiske del af styrmandskurset.

Kurset afsluttes med en tur på vandet for godkendelse som lokalstyrmand

Gode kammerater fra Roklubben Øresund har stillet sig til rådighed som undervisere
Vi siger tak

Pt. er 5  ældreroere tilmeldt kurset

Bjarne Knudsen Sekretær

 4.  Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med akklamation.

5.  Fremlæggelse af budget
Kassereren forelagde budgettet for 2018 som også blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Vedtægterne

Til ændring af vedtægterne var der indsendt forslag fra 2 medlemmer og fra bestyrelsen.

Forslagsstillerne Jørgen Lippert, Jan Goltermann og bestyrelsen motiverede de udsendte forslag.
Der udspandt sig en livlig debat om forslagene.

Mogens barslede med et ændringsforslag til det af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende § 4
Det fremsatte ændringsforslag blev vedtaget med kvalificeret flertal af de afgivne stammer. 
Der var 27 for 1 imod forslaget og dermed var forslaget vedtaget.

De andre fremsatte forslag bortfaldt herved.

Det vedtagne forslag indebærer, at medlemmer af Roklubben Øresund betaler et årligt kontingent for deltagelse i de af Øresunds Ældreroere arrangerede aktiviteter og sociale begivenheder.

Generalforsamlingen vedtog at de 7 passive fra Roklubben Øresund som pt. er optaget på Øresunds Ældreroere liste kan deltage på samme vilkår som de aktive fra Roklubben Øresund.

De fremsendte forslag til redaktionelle ændringer i vedtægterne vil blive indskrevet heri.
De reviderede vedtægter udsendes sammen med referatet.

7. Forslag til kontingent
Kontingentet for Ældreroerne forbliver uændret kr. 800,- pr år.

Kontingent for medlemmer fra Roklubben Øresund blev fastsat til  kr. 200,- pr år. og opkræves      1. gang i 2019.

Indbetalingsperiode for begge grupper er fra 01.01 2019 til og med 28.02 2019.

Pkt.  8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. Vedtægterne

Forsamlingen genvalgte:
Bente Bregendahl til kassereren.
Bjarne Knudsen til sekretæren.
Allan Elgaard genvalgtes til revisor og Ole Olesen til suppleant.

Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt

Jørn uddelte diplomer til de kvinder og mænd som havde roet flest kilometer i 2017.

Kvinder: Ninna Feldvoss med 233 km og herefter kom Lis Højsteen med 210 km

Mænd: Peter Nørup med 343 km og herefter kom Kurt Nielsen med 327 km

Mogens omtalte klubbens hjemmeside som havde haft rigtig mange besøgende, langt over 100.000

Ebbe uddelte idrætsmærkediplomer og mærker til de tilstedeværende roerne:

Følgende 20 har taget idrætsmærke i 2017

Karen Nielsen, Lis Nielsen, Preben Henningsen, Kurt Hiervage, Peter Nørup, Finn Andersen, Benny Nielsen, Allan Elgaard, Alex Vestergaard, Ole Olesen, Ebbe Møller, Mogens Voigts, Kurt Nielsen, Hanne Kierkegaard, Elsebeth Wehage, Lis Højsteen, Linda Gjøe, Joanna Rønn, Lena Juhl, Ninna Feldvoss

Vil kunne ses på klubbens hjemmeside

Ebbe Reklamerede for den meget populære årlige kaproning i regi af Øresunds Ældreroere Kaproningen vil blive afviklet i lagunen d. 20. juni 2018.

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling
(der var 40 stemme berettigede tilstede)

Refereret af Bjarne K                                   

21. marts 2018

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden

Uddrag af referat fra ekstraordinær generalforsamling den 15. november 2017

Opdateret 24. november 2017

Formanden bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling og foreslog Allan til dirigent og Bjarne K til referent

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan og Bjarne K. blev valgt.

Dirigenten meddelte at dagsorden blev udvidet med et pkt. 4 - eventuelt.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi udskød dette valg til der evt. blev brug for det, forsamlingen accepterede.

Pkt. 3 Kontingentforhøjelse
Bestyrelsen indstillede at kontingentet for Øresunds Ældreroere forhøjes pr.1.1. 2018
fra kr. 700.- pr. år til kr. 800,- pr. år.

Formanden begrundet kontingentforhøjelsen og forelagde klubbens budget for 2018.

Indtægter
Nuværende årlige kontingent er kr. 700,- pr. medlem pr. år.
Kr. 500,- heraf er kontingent til Roklubben Øresund for brugen af romateriellet og lokalerne.

Herefter er Øresunds Ældreroere budgetterede indtægter for 2018 - 45 medlemmer a kr. 200 – kr. 9.000,-

Udgifter

Budgetterede faste udgifter er:                                     kr. 7.150,-

Budgetterede variable udgifter er:                                kr. 5.290,-

Udgifter i alt                                                               kr.12.440,-

Budgetteret underskud (før kontingentforhøjelse)     kr.  3.440,-

En kontingentforhøjelse på kr. 100,- vil forøge klubbens årlige indtægter med kr. 4.500,- pr. år.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med 1 stemme imod.

Pkt. 4 Eventuelt
Dirigenten gjorde opmærksom på at man ikke kan beslutte noget under punktet eventuelt, men at man kan komme med tilkendegivelse om de enkelte behandlede emner.

Roklubben Øresund - passive medlemmer
Rochefen informerede om at bestyrelsen vil komme med forslag om at fremtidige passive medlemmer af Roklubben Øresund fremover ikke vil kunne deltage i Øresunds Ældreroeres sociale arrangementer (onsdagenes kaffemøder, middage, mærkedagsarrangementer, runde fødselsdagsfester, mm)

Forslaget vil ikke berøre de 7 passive som i dag er på Øresunds Ældreroeres liste men kun berøre nye passive fra Roklubben Øresund som ønsker at komme på listen.
Roklubben Øresund s passive medlemmer betaler kun kontingent til Roklubben Øresund  (kr. 300,- år)
Målet er at sikre at der er balance i Øresunds Ældreroeres indtægter og udgifter fremover.

Efter bestyrelsens indlæg, fremført af rochefen var der en del kommentarer.

Blandt andet:
At bestyrelsens foreslåede ændring selvfølgelig skal følges op af, at ordet passive i vedtægternes § 4 slettes på den ordinære generalforsamling i marts 2018.

At en ikke uvæsentlig forudsætning for balance i budgettet er medlemstallet, vi er nu 45 betalende medlemmer af Øresunds Ældreroeres, og vi har tidligere har været oppe på 54 betalende medlemmer.

At en model kunne være at de passive kunne betale kr. 300.- til Roklubben Øresund og kr. 300.- til Øresunds Ældreroere

Afslutning
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for afviklingen og indlæg på generalforsamlingen. og sagde at det fremførte vil indgå i bestyrelsens arbejde.

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden.

Uddrag af generalforsamlings referat den 15. marts 2017

Opdateret 1. april 2017

Vilhelm Jensen genvalgt som formand

Ole Olesen genvalgt som suppleant

Jørn Elsgaard genvalgt som rochef

Allan Elgaard genvalgt som revisor

Bjarne beder til, at hans forslag om deltagelse i Amagerregattaen bliver vedtaget. Det gjorde det

Bjarne beder til, at hans forslag om deltagelse i Amagerregattaen bliver vedtaget. Det gjorde det

Opdateret 1. april 2017

Foto: Mogens Voigts

Formanden bød velkommen til Øresunds Ældreroeres 11. generalforsamling.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan blev valgt til dirigent og Bjarne K til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi udskød dette valg til der evt. blev brug for det, forsamlingen accepterede.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand, rochef og sekretær,

Bestyrelsens beretninger blev godkendt. Kopi af de 3 beretninger vedlægges.

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med akklamation.

5.  Fremlæggelse af budget
Kassereren forelagde budgettet for 2017 som også blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Forsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om atØresunds Ældreroere deltager i Amagerregattaen 2017

7. Forslag til kontingent
Kontingentet blev foreslået uændret kr. 700,- pr år - forslaget blev godkendt.

Pkt.  8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. Vedtægterne
Forsamlingen genvalgte Vilhelm Jensen som formand og Jørn Elsgaard som rochef

Allan Elgaard genvalgtes til revisor og Ole Olesen til suppleant.

Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt.
Jørn uddelte diplomer til de kvinder og mænd som havde roet flest kilometer i 2016

Kvinder: Ninna med 278 km og herefter kom Anni med 259 km

Mænd: Bjarne K. med 340 km og herefter kom Peter med 334 km

Mogens omtalte klubbens hjemmeside som havde haft rigtig mange besøgende, antal besøg var dog meget svingede, der var størst interesse for referater fra fester samt rostatistikken.

Ebbe Reklamerede forden meget populæreårlige kaproning i regi af Øresunds Ældreroere Kaproningen vil blive afviklet i lagunen d. 21. juni 2017, tilmeldte skal være indstillet på at kunne bestride alle pladser i båden.

Kurt Holm: Rochef for Roklubben Øresund meddelte, at hvis man vil bruge klubbens nye Coastalbåd, skal der være mindst 2 rutinerede 2 åres roere i båden, og ved hårdt vejr skal alle 4 være rutinerede 2 åres roere.

Formanden og Ebbe uddelte idrætsmærkediplomer og mærker til roerne:

Karen Nielsen, Kurt Nielsen, Pelle Jandrup, Kurt Holm, Kurt Hiervagen, Peter Nørup, Alex Vestergaard, Ole Olesen, Allan Elsgaard og Mogens Voigts                               

Der blev i 2016 aflagt 15 Idrætsmærkeprøver, men der er plads til mange flere deltagere og gerne på dame siden.

Følgende roere har også bestået Idrætsmærkeprøven i 2016 og vil hen af vejen få udleveret mærke og diplom. 
Lis Nielsen, Preben Henningsen, Benny Nielsen, Finn Andersen og John Robinson

Formanden takkede Jytte for hendes gennem årene, store indsats med at styre kaffekassen

Herefter sluttede generalforsamlingen 2017, formand og dirigent takkede for god ro og orden,
(der var 32 stemme berettigede tilstede)

Refereret af Bjarne K                                             
15. marts 2017

Referatet er godkendt af dirigenten og formanden

Uddrag af generalforsamlings referat 2016

Opdateret 25. marts 2016

 Afholdt onsdag den 16. marts 2016

Formanden indledte med at bede de fremmødte rejse sig og sammen med ham mindes de 4 medlemmer, vi har mistet siden generalforsamlingen i 2015.
Herefter bød han velkommen til Øresunds Ældreroeres 10. generalforsamling, som han konstaterede var rettidigt indkaldt.

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Preben blev valgt til dirigent og Mary til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi afstod fra dette valg, medmindre der blev brug for det, hvilket accepteredes af de fremmødte.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand og rochef. Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. Kopi af begge beretninger vedlægges.

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med akklamation.

5.  Fremlæggelse af budget
Kassereren forelagde budgettet for 2016, og der var enighed om, at det ser fornuftig ud.

6. Forslag til kontingent
Den kontingentforhøjelse, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, er trådt i kraft, så punktet var ikke aktuelt.

Pkt. 7 Indkomne forslag
Der var ingen forslag fra medlemmerne. Bestyrelsens forslag til vedtægternes § 4, sidste afsnit, som var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev godkendt.

Pkt.  8 Valg af bestyrelse, revisor og suppleant jfr. vedtægterne
Kasserer og sekretær ønskede ikke genvalg. Forsamlingen valgte Bente Bregendahl til kasserer og Bjarne Knudsen til sekretær.
Ole genvalgtes til Suppleant.

Allan genvalgtes til revisor in absentia (fuldmagt fandtes).
Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 9 Eventuelt. Herunder vil Rochefen orientere om det nye Rokort

Vilhelm uddelte herefter idrætsmærkediplomer og nåle. Diplom m/nål fik: Steen, Ebbe, Karen og Lis. U/nål fik: Preben, Kurt, Alex, Benny, Finn A., Peter, Ole og Mogens. Allan og Hans var ikke til stede, så de må hyldes ved en anden lejlighed.

Formanden takkede festudvalget for deres indsats, - ikke mindst i.f.m. kilometerjægerfesten. Det har været svært at finde et nyt festudvalg, Men Bent Jensen har meldt sig og vil udpege sine medarbejdere ad hoc. Iflg. formanden kan de, der ikke hidtil har været så flinke til at hjælpe til, forvente at blive indkaldt.

Herefter informere rochefen om det nye rokort, som han forventer sig meget af, og som er nødvendigt af 3. årsager:
1. P.g.a. vore vedtægter. 2. Styrker samarbejdet med Øresund. 3. Giver en bedre statistik. Vi indfører det som en 3. trins raket med start 6/4. Mail følger til alle. Kopi af orienteringen er vedlagt.

Vilhelm mindede om, at man skal huske at skrive sig på listen til kaproningen og oplyste, at liste til kilometerjægerfesten bliver sat op den 6. april og taget ned igen den 1. maj.

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen:
Mogens: - fortalte, at Lippert for mange år siden havde ydet en indsats for Politiets Idrætsforening i en enkelt sæson og overrakte ham et diplom.

Ebbe: - opfordrede til, at endnu flere skrev sig på listen til idrætsmærket.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og overrakte dem en flot vingave.

Herefter sluttede generalforsamlingen 2016, og formand og dirigent takkede for god ro og orden, og dirigenten bad os råbe hurra for Øresunds Ældreroere.

Refereret af Mary
16. marts 2016

Referatet er godkendt af formanden, dirigenten og kassereren.

Uddrag af generalforsamlings referat 2015

Opdateret 13. juni 2015Formanden bød velkommen til ”Øresunds Ældreroeres” 9. Generalforsamling, hvor der var et flot fremmøde, hvorefter vi gik over til

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Allan blev valgt og konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Mary blev valgt til referent.

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg
Dirigenten foreslog, at vi afstod fra dette valg, medmindre der blev brug for det, hvilket accepteredes af de fremmødte.

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af beretning blev varetaget af formand og rochef.

Inden den egentlige beretning havde formanden nogle bemærkninger. Bl.a. p.g.a. den kommende kæmpe Fødselsdagsfest mindede han om, at vi kun har ret til at være i klubhuset i tidsrummet 09.00-16.00.

Vi disponerer over bådene kl. 10.00-14.00. I undtagelsestilfælde, f.eks. ved langture, skal dette meldes til formanden, der kontakter Roklubben Øresund, hvor vi desværre må konstatere, at der stadig er nogle få medlemmer, som ikke er ret glade for os, hvilket gør det endnu vigtigere at overholde aftalerne med dem.

Herefter fulgte beretningen, der vedlægges som bilag.

Der var pæne ord til Formandens beretning fra Bjarne og Bent. Bent var oprigtigt glad for, at hans indlæg på Hjemmesiden vedr. sikkerhed havde resulteret i de to spændende Temadage. Han udtrykte også håbet om, at mange vil bære redningsvest på roturene, - et håb også Nina gav udtryk for.

Vilhelm kvitterede for de pæne ord og lovede, at kontakte Nicki fra DFfR med henblik på at afholde kæntringsøvelse.

Formanden gav i øvrigt udtryk for sin ærgrelse over det ringe fremmøde til Nicki's foredrag.

Rochefen fik herefter ordet. Hans indledte med lidt statistik: Resultatet for 2014 var desværre ikke så fremragende, hvilket dog først og fremmest skyldtes det dårlige vejr. Vi roede i gennemsnit 120 km i 2014, hvor resultatet i 2013 var 159 km.

Herefter uddeltes der diplomer til dem, der har roet mest:

Damerne: Nr. 1 blev Vibeke med 188 km og nr. 2 Anni med 182 km.
Herrerne: Nr.1 blev Peter med 240 km og nr. 2 Jørn E. med 222 km

Hans håber, som alle vi andre, på godt vejr i sæsonen 2015.

Herefter var bestyrelsens beretning forelagt, og den blev godkendt med akklamation.

4.  Fremlæggelse af regnskab for året 2015

5.  Fremlæggelse af budget for 2015

6. Forslag til kontingent
Kassereren gennemgik regnskab og budget, der var udsendt til medlemmerne i forvejen.

Per ville vide, om vi tager nye medlemmer ind fra ventelisten, hvortil formanden svarede et klart NEJ.

Lippert mente, at vi bør overveje en kontingentforhøjelse. Kassereren var enig i, at dette bør overvejes fra 2017.
Vibeke havde et spørgsmål om de forskellige kontingenter, vi betaler til anden side. Jan svarede, at dette er vi nødt til, og at vi også har glæde af denne udgift.

Herefter blev regnskab og budget godkendt med akklamation.

Pkt. 7 Valg af bestyrelse jfr. Vedtægterne
Vilhelm blev genvalgt, og til ny Rochef valgtes Jørn E., som takkede for valget. Allan og Ole genvalgtes til Revisor hhv. Suppleant. Alle valg skete med akklamation.

Pkt. 8 Indkomne forslag
Nina havde indsendt et forslag vedr. Saltholm-turen, som Vilhelm afviste, da han mener, at det fungerer udmærket, at vi aftaler det en uge i forvejen og så må acceptere aflysning på dagen, hvis vejret ikke er egnet.

Pkt. 9 Eventuelt
Vi skal lige huske, at vi ikke har et Festudvalg, - og som Formanden siger: Uden Festudvalg – ingen Fester – så det er op til os selv.

11. juli 2017 har vi 10 års jubilæum som selvstændig klub. Bestyrelsen kommer med et forslag til arrangementet, som dog ikke kommer til at foregå på selve dagen, da det er formandens 75 års fødselsdag.

Da der skal bruges mange penge, besluttedes det at forhøje kaffeprisen fra den 1. juli 2015 til 10 kr.

På forespørgsel fra Jørn oplyste Vilhelm, at Bestyrelsen til enhver tid har lov til at foretage ændringer i Roreglementet, men ikke i Vedtægterne.

Mogens informerede om, at tilmeldingsliste til fødselsdagsfesten er tilgængelig fra på onsdag og vil være fremlagt i 3 uger.

Vilhelm uddelte herefter idrætsmærkediplomer og nåle og fik hermed sit ønske fra sidste år om at skulle uddele mange flere diplomer/nåle i 2015 opfyldt.

Freddy kom med den glædelige oplysning, at Bente også i år vil stå for kaffebrygningen i sommer.

Ebbe konkluderede, at vi alle konkurrerer med os selv. – Hvorfor skal vi ikke også konkurrere indbyrdes? Det kunne f.eks. være med indbyrdes kaproning. Dagen kunne være den dag, vi har ”Grill på Stranden”. Ebbe udarbejder et forslag til godkendelse i Bestyrelsen.

Herefter sluttede Generalforsamlingen 2015. Allan takkede for god ro og orden, og Vilhelm gjorde det samme, samt takkede Allan for den glimrende måde, han havde håndteret Generalforsamlingen på og Hans for sit arbejde i sin Rochef periode.

Refereret af Mary
30. marts 2015

Referatet er godkendt af formanden, dirigenten og kassereren.